تعرفه پیامک مبلغ خرید همکار

نوع پیام وایبر و تلگرام اپراتور 2000 اپراتور 50001 اپراتور 50002 اپراتور 50005 اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 021 BTS
هرپــیام فـارسی 60 ریال 139 ريال 128 ريال 132 ریال 107 ریال 132 ریال 144 ریال 142 ریال 142 ریال

به تعرفه های بالابدون احتساب ارزش افزوده می باشند

لیست قیمت شماره اختصاصی 3000 مــگفا

ردیف
شماره خطوط
غیررند/رند

نمونه

1 شماره خط 14 رقمی 240.000/220.000
30007321xxxxxx
2 شماره خط 12 رقمی 870.000 30007321xxxx
3 شماره خط 10 رقمی 1.080.000 30007321xx
4 شماره خط 9 رقمی 1.750.000 3000xxxxx
5 شماره خط 8 رقمی 8.000.000 call – 3000xxxx